Regulamin

Regulamin sklepu internetowego tutam.pl

 

§ 1

Postanowienia ogólne i definicje  

1.   Niniejszy Regulamin jest dokumentem, określającym prawa i obowiązki TUTAM s.c. oraz Użytkowników Serwisu tutam.pl, zasady korzystania z Serwisu oraz zawierającym informacje niezbędne dla konsumentów w myśl obowiązujących przepisów.

2.   Serwis internetowy (Serwis) w domenie tutam.pl prowadzony jest przez TUTAM s.c., z siedzibą w Warszawie (01-612 Warszawa), przy ul. Mysłowickiej 2, NIP 525-237-34-01, REGON 140658001, numer telefonu +48 602297488, adres poczty elektronicznej: info@tutam.pl.

3.   Użytkownik – osoba zarejestrowana w Serwisie, która ukończyła proces rejestracji, w tym zaakceptowała obowiązujący Regulamin i posiada aktywne konto w Serwisie. Użytkownikiem może być jedynie pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Użytkownikiem Serwisu mogą być wyłącznie rezydenci Polski.

4.   Odbiorca – osoba odbierająca towar zamówiony przez Użytkownika na podstawie niniejszego Regulaminu.

5.   Klient – osoba korzystająca ze strony tutam.pl, w tym osoba przeglądająca informacje znajdujące się w Serwisie, która nie jest Użytkownikiem.

6.   Newsletter – bezpłatne informacje o towarach lub usługach dostępnych w Serwisie, przesyłane do Użytkownika pocztą elektroniczną.

 

§ 2

Rejestracja  

1.   Warunkiem koniecznym dokonania zakupu lub zamówienia usługi z wykorzystaniem Serwisu jest zarejestrowanie się na stronie tutam.pl.

2.   Użytkownik jest zobowiązany podać w trakcie rejestracji informacje (w tym dane osobowe), zgodne z prawdą. Podanie prawdziwych informacji jest niezbędne do prawidłowego korzystania z Serwisu.

3.   Rejestrując się w Serwisie, Użytkownik wprowadza login oraz hasło, za pomocą których będzie się logował do Serwisu.

4.   Użytkownik odpowiada za bezpieczeństwo swojego hasła do Serwisu i zobowiązuje się do nie udostępniania hasła osobom trzecim. Użytkownik jest zobowiązany do wprowadzenia hasła każdorazowo przy logowaniu się do Serwisu.

5.   Rejestracja w Serwisie jest nieodpłatna.

6.   Rejestracja następuje przez wypełnienie formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie Serwisu.

7.   Elementem procesu rejestracji jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i wyrażenie zgody na jego treść i obowiązywanie.

8.   Z chwilą skutecznego zarejestrowania konta w Serwisie, między Użytkownikiem a TUTAM s.c. zawarta zostaje na odległość, na czas nieokreślony, umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, polegająca na utrzymywaniu przez TUTAM s.c. w Serwisie konta Użytkownika, umożliwiającego mu zakup towarów lub zamówienie usług dostępnych w Serwisie, a także umożliwiającego mu otrzymywanie Newslettera. Użytkownik może od niej odstąpić stosownie do przepisów wskazanych w § 8 niniejszego Regulaminu. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu.

9.   Każda ze stron umowy może wypowiedzieć umowę, o której mowa w punkcie 8 powyżej, bez wskazania przyczyn, z zachowaniem terminu miesięcznego. Użytkownik może także w każdej chwili skorzystać z funkcjonalności usunięcia konta, znajdującej się w Serwisie, w zakładce Moje konto/ustawienia konta/usuń konto. Skorzystanie z tej funkcjonalności skutkuje natychmiastowym rozwiązaniem umowy, o której mowa w niniejszym punkcie.

10. Elementem procesu rejestracji w Serwisie jest wyrażenie zgody (lub odmowa zgody) na przesyłanie Newslettera na podany w trakcie rejestracji adres poczty elektronicznej (e-mail) Użytkownika, który zawiera informacje handlowe w postaci: dostępnych w Serwisie towarów, usług, nowości, promocji, kampanii marketingowych. Treść klauzuli zawierającej zgodę na przesyłanie Newslettera oraz informacji handlowych stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. W trakcie korzystania z Serwisu, Użytkownik może w dowolnym momencie wyrażać zgodę lub odwoływać zgodę na przesyłanie Newslettera.

11. Elementem procesu rejestracji jest także wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, lub odmowa zgody.

12. Rejestracja zostaje skutecznie dokonana, po kliknięciu przez Użytkownika w link potwierdzający rejestrację, który wysłany jest do niego automatycznie na podany w formularzu rejestracyjnym adres poczty elektronicznej.

 

§ 3

Zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego tutam.pl  

1.   Warunki umowy zawieranej między TUTAM s.c. i Użytkownikiem z wykorzystaniem Serwisu reguluje niniejszy Regulamin oraz przepisy powszechnie obowiązujące, w tym w szczególności Kodeks cywilny, ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, 827) oraz ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002.144.1204).

2.   Serwis dla prawidłowego działania korzysta z plików cookie, dlatego warunkiem korzystania z Serwisu jest wyrażenie przez Użytkownika albo Klienta zgody (lub braku zgody) na korzystanie z plików cookies (Informacja o plikach cookies stanowi treść załącznika nr 1 do niniejszego Regulaminu) oraz włączenie (lub wyłączenie) funkcji obsługi tych plików w przeglądarce internetowej na komputerze, za pomocą którego Użytkownik albo Klient korzysta z Serwisu. Korzystanie z oprogramowania lub funkcji komputera powodującej blokowanie plików cookies (np. programy antywirusowe, funkcje przeglądarek internetowych, funkcje zabezpieczeń) wyłącza możliwość prawidłowego korzystania z niektórych funkcjonalności Serwisu.

3.   Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym z wykorzystaniem Serwisu.

 

§ 4

Dokonywanie zakupów i zamawianie usług  

1.   W celu dokonania zakupów w Serwisie, niezbędne jest wejście na stronę tutam.pl, z wykorzystaniem komputera lub urządzenia elektronicznego o parametrach spełniających wymogi określone w § 11 punkt 1.

2.   Na stronie internetowej tutam.pl znajdują się wyszukiwarki umożliwiające wyszukanie poszczególnych towarów lub usług według ich kategorii. Klient może skorzystać z filtrów wyszukiwarki w menu Wyszukiwanie zaawansowane. Działanie wyszukiwarek jest intuicyjne.

3.     Po kliknięciu na ikonę przedstawiającą wybrany towar wyświetla się karta towaru, zawierająca następujące informacje:

a)    nazwa i istotne cechy towaru,

b)    cenę,

c)     dostępność (według kategorii):

-     Produkt w magazynie w dużej lub bardzo dużej ilości – możliwy do zamówienia w danym momencie,  

-     Produkt w magazynie w małej ilości – możliwy do zamówienia, kategoria pojawia się dla towarów, których stany magazynowe w danej chwili są na wyczerpaniu oraz dla towarów dostępnych na zamówienie. W takiej sytuacji można się skontaktować z przedstawicielem TUTAM s.c. w celu doprecyzowania terminu dostępności towaru,

-     Produkt niedostępny – widoczny w zamówieniach Użytkowników, którzy zakupili go wcześniej; towar wycofany może znaleźć się w sprzedaży w Serwisie, jednak jego sprzedaż będzie ograniczona czasem. Klikając na ikonę „ Powiadom mnie o dostępności towaru” zalogowany klient zostanie powiadomiony o ponownej dostępności produktu. Aby mechanizm zadziałał potrzebne jest zalogowanie na wcześniej założone konto lub rejestracja jako nowy klient.

d)     przewidywany termin realizacji,

e)     warunki, w tym koszty transportu towaru,

f)      cenę brutto za jednostkę miary towaru oraz dostępne sposoby płatności,

4.   Dany towar zamawia się poprzez użycie w karcie towaru funkcjonalności „Do koszyka”.

5.   Po skorzystaniu z funkcjonalności „Do koszyka”, Użytkownikowi albo Klientowi przedstawione są następujące informacje: nazwa, rodzaj, ilość, cena dodanych do koszyka towarów (w tym cena łączna), cena transportu towarów, waga czas dostawy towarów lub realizacji usług.

6.   Przed złożeniem zamówienia w przypadku, kiedy Użytkownik albo Klient posiada ważny kod rabatowy i jednocześnie aktualna jest promocja związana z wykorzystaniem tego kodu rabatowego, możliwe jest wpisanie kodu w odpowiednią rubrykę. Powoduje to automatyczne przeliczenie cen produktów znajdujących się w koszyku.

7.   Szczegóły dotyczące promocji wynikają z regulaminu promocji dostępnego w Serwisie.

8.   Po wybraniu wszystkich towarów (po wykonaniu wszystkich czynności określonych powyżej), należy wyrazić zgodę na pokrycie przez Użytkownika lub Klienta podanych kosztów dostawy oraz kosztów zwrotu towarów w przypadku odstąpienia od umowy lub nie przyjęcia towaru od przewoźnika, a następnie w celu złożenia zamówienia należy skorzystać z funkcjonalności „złóż zamówienie”, poprzez użycie odpowiedniego przycisku znajdującego się na stronie tutam.pl (w koszyku).

9.   Naciśnięcie przycisku „złóż zamówienie” wywołuje prośbę o podanie danych, według wyboru „Nowy klient” poprzez zarejestrowanie się i zamówienie lub też złożenie zamówienie bez rejestracji. Osoba, która loguje się pierwszy raz, musi wykonać procedurę rejestracyjną opisaną w § 2. Osoba, która jest już Użytkownikiem, loguje się z wykorzystaniem swojego loginu i hasła.

10. Po wykonaniu czynności określonych w punkcie poprzedzającym Użytkownik w formularzu transakcji wybiera jedną ze wskazanych w Serwisie (i w § 5 Regulaminu) form płatności oraz wybiera sposób dostawy towarów.

11. W przypadku wybrania płatności przy odbiorze albo przelewem na rachunek bankowy TUTAM s.c. zamówienie zostaje skutecznie złożone z chwilą potwierdzenia dokonania zamówienia poprzez kliknięcie na link wysłany na adres poczty elektronicznej (e-mail) Użytkownika.

12.  W przypadku wybrania formy płatności „płatność on-line”, „raty on-line”, Użytkownik kierowany jest do serwisu odpowiadającego za dokonanie płatności. Zamówienie zostaje skutecznie złożone z chwilą zaksięgowania płatności na rachunku bankowym TUTAM s.c.

13. Po skutecznym złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Użytkownika podany podczas rejestracji wysyłany jest list elektroniczny potwierdzający przyjęcie zamówienia oraz istotne elementy umowy w postaci:

-  nazw katalogowych zamówionego towar,

-  ilości,

-  cen,

-  kosztów transportu towarów,

-  miejsca dostawy towarów,

-  sposobu i kosztu płatności,

-  linku do treści niniejszego Regulaminu.

14. Umowa zawarta zostaje z chwilą wprowadzenia listu elektronicznego, o którym mowa w punkcie 14, do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, że Użytkownik mógł się z nim zapoznać.

15. Wraz z zamówionym towarem Użytkownik otrzymuje na wskazany przez siebie adres fakturę VAT.

 

§ 5

Płatność  

1.  Płatności za transakcję zakupu towarów lub usług można dokonać w wybrany przez Użytkownika z wymienionych w § 4 punkt 10 i 11 sposobów, wyłącznie w polskich złotych (PLN):

a)   płatność przy odbiorze (za pobraniem)

W przypadku wyboru przez Użytkownika tego sposobu płatności, towar wysyłany jest do Użytkownika i zapłata następuje przy odebraniu towaru od kuriera. W przypadku wybrania płatności za pobraniem, do ceny towaru należy doliczyć kwotę prowizji za odebranie ceny i przekazanie jej TUTAM s.c., pobieranej przez przewoźnika. Kwota prowizji podawana jest podczas składania zamówienia oraz w mailu, o którym mowa w § 4 punkt 14.

b)   wpłata na rachunek bankowy

W przypadku wybrania tego sposobu, Użytkownik dokonuje przelewu obliczonej w Serwisie kwoty na rachunek bankowy TUTAM s.c.:

mBank

34 1140 2017 0000 4102 0569 4957

Płatności dokonywane przelewem bezpośrednim na rachunek bankowy TUTAM s.c. nie są objęte dodatkowymi opłatami.

 

c)   Przy wybraniu takiej opcji zamówiony towar jest zarezerwowany dla Użytkownika przez 7 dni kalendarzowych od dnia potwierdzenia zamówienia przez Użytkownika (§ 4 punkt 12). Jeśli w tym terminie rachunek bankowy TUTAM s.c. nie zostanie uznany odpowiednią kwotą, rezerwacja wygasa.

d)    płatność on-line,

e)    mBank mRaty,

W przypadku wybrania formy płatności „płatności on-line”, „mBank mRaty”, Użytkownik kierowany jest do serwisu odpowiadającego za dokonanie płatności.

2.   Serwis umożliwia dokonanie płatności za pomocą szybkiego przelewu z wybranych polskich banków (płatności on-line), a także z wykorzystaniem kredytu (mBank mRaty). W odniesieniu do płatności on-line pobierana jest dodatkowa opłata w wysokości 2% wartości zamówienia, nie mniej jednak niż 0,50 PLN.

3.   Obsługę płatności internetowych udostępnianych w ramach Serwisu prowadzi operator sklepu internetowego IAI S.A. z siedzibą w Szczecinie, al. Piastów 30, 71-064 Szczecin, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejestrowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000325245

4.   Płatności za pośrednictwem systemu płatności mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem, z wykorzystaniem którego następuje realizacja płatności.

5.   Użytkownik, po zatwierdzeniu formularza transakcji w Serwisie i wybraniu formy płatności, za pośrednictwem systemu wybiera:

a)    banku, w którym znajduje się rachunek bankowy, z którego dokona przelewu i zostaje przekierowany na stronę banku w celu zalogowania się do swojego konta i dokonania płatności (w przypadku płatności przelewem internetowym),

b)    opcję „mBank mRaty” i zostaje przekierowany na stronę banku udzielającego kredytu, wybranego przez Użytkownika.

6.   Raty on–line są formą płatności z wykorzystaniem kredytu udzielanego przez mBank, do którego Użytkownik kierowany jest przez serwis. Wysokość potencjalnego kredytu zawiera się między kwotą 300 zł a kwotą 20 000 PLN. Decyzję o udzieleniu kredytu podejmuje i kredytu udziela bank wskazany na stronie. Zawarcie umowy z bankiem odbywa się za pośrednictwem serwisu. TUTAM s.c. nie jest stroną umowy kredytowej.

7.   Dokonując zapłaty z wykorzystaniem opcji „mBank mRaty”, Użytkownik zawiera z bankiem umowę o kredyt konsumencki w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Użytkownik ma prawo, bez podania przyczyny, do odstąpienia od umowy o kredyt konsumencki w terminie 14 dni od dnia zawarcia tej umowy (zgodnie z ustawą z 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim, Dz. U. nr 126, poz. 715 z 2011 roku).

8.   Odstąpienie od umowy zakupu towaru lub wykonania usługi zawartej z TUTAM s.c. na podstawie regulacji zawartych w § 8 jest skuteczne także wobec umowy kredytu, uregulowanej przepisami niniejszego paragrafu.

 

§ 6

Transport towarów  

1.   Wysokość opłaty za transport towarów naliczana jest w Serwisie indywidualnie na podstawie wagi i objętości zamówionych towarów. Cennik usług transportowych znajduje się na stronie Serwisu.

2.   Transport realizowany jest wyłącznie na terenie Polski za pośrednictwem przedsiębiorcy specjalizującego się w usługach transportowych (firmy kurierskiej).

3.   Towar dostarczany jest w pudłach kartonowych, odpowiednio zabezpieczonych przed uszkodzeniem.

4.   Możliwe jest osobiste odebranie zamówionego towaru z magazynu TUTAM s.c. Koczargi Stare, ul. Górki 52.

5.   Czas dostawy jest szacowany na podstawie dostępności danego towaru. TUTAM s.c. realizuje zamówienie towaru w ciągu 2 dni roboczych od skutecznego złożenia zamówienia (z tym wyjątkiem, że w przypadku wybrania przez Użytkownika płatności za pomocą przelewu na rachunek bankowy TUTAM s.c., TUTAM s.c. realizuje zamówienie towaru w ciągu 2 dni roboczych od uznania rachunku bankowego TUTAM s.c. odpowiednią kwotą). Towar wydawany jest kurierowi w czasie do 48 godzin od skutecznego złożenia zamówienia (bądź uznania rachunku bankowego TUTAM s.c.) i dostarczany jest w czasie do 48 godzin od daty wydania towaru przewoźnikowi.

6.   Towary dostarczane są w dniach roboczych w godzinach 9-17.

7.   Transport towarów o wadze przekraczającej 30 kilogramów nie obejmuje wniesienia towaru do domu lub lokalu. Odbiorca zobowiązany jest tę czynność wykonać we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność. Użytkownik może zamówić dodatkową, płatną usługę, polegającą na wniesieniu zamówionego towaru do domu lub lokalu, jeżeli usługa taka będzie dostępna. Wycena takiej usługi jest indywidualna. W celu ustalenia dostępności i ceny usługi wniesienia towaru należy po złożeniu zamówienia w Serwisie wysłać listem elektronicznym zapytanie o dostępność i wycenę usługi na adres: zamowienia@tutam.pl.

8.   W przypadku nieobecności Odbiorcy kurier pozostawi awizo z informacją, kiedy i gdzie można odebrać towar lub zamówić kolejną dostawę. Termin ustalenia odbioru lub kolejnej dostawy towaru przez Odbiorcę wynosi 2 dni liczone od daty pozostawienia awizo. Po bezskutecznym upływie tego terminu towar zostaje zwrócony do TUTAM s.c., a TUTAM s.c. ma prawo żądać od Użytkownika kosztów zwrotu towaru. Koszt zwrotu towaru wynika z cennika usług transportowych, o którym mowa w punkcie 1.

9.   Odbiór przesyłki Odbiorca potwierdza podpisem na dokumentach przedłożonych przez kuriera.

10. Prosimy o sprawdzenie stanu przesyłki pod względem ubytków lub uszkodzeń przesyłki w momencie dokonywania odbioru przesyłki. Jeżeli to możliwe, prosimy także o sprawdzenie zawartości przesyłki pod względem ubytków lub uszkodzeń oraz zgodności ilości towarów z zamówieniem. Wszelkie zastrzeżenia odnośnie stanu przesyłki prosimy opisać w protokole lub na liście przewozowym w obecności kuriera. Sprawdzenie stanu przesyłki i spisanie protokołu pomoże ustalić ewentualną odpowiedzialność przewoźnika za stan przesyłki (choć nie jest warunkiem złożenia reklamacji).

11. Jeżeli po odebraniu przesyłki ujawniono ubytek lub uszkodzenie niedające się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze, prosimy niezwłocznie, nie później, niż w ciągu 7 dni od przyjęcia przesyłki zgłosić reklamację. Reklamację można zgłosić zarówno do przewoźnika (firmy kurierskiej), jak i TUTAM s.c..

12.  TUTAM s.c. rozpatrując reklamację dotyczącą ubytków lub uszkodzeń w transporcie prosi Użytkownika o załączenie zdjęć uszkodzonego towaru oraz innych informacji pozwalających rozpatrzyć reklamację. Współpraca Użytkownika z TUTAM s.c. w kwestii zgłaszania i rozpatrywania reklamacji może pomóc w ustaleniu ewentualnej odpowiedzialności przewoźnika (firmy kurierskiej) za uszkodzenia towaru. Przesłanie zdjęć uszkodzonego towaru i innych informacji, o których mowa w niniejszym punkcie, nie stanowi warunku rozpatrzenia reklamacji.

 

§ 7

Reklamacje  

1.   TUTAM s.c. zobowiązana jest dostarczyć Użytkownikowi towary bez wad. Regulacja tej odpowiedzialności zawarta jest w przepisach kodeksu cywilnego, w szczególności w przepisach o rękojmi: w art. 556 oraz 5561-5563, oraz w udzielonej gwarancji, o której mowa w punkcie 2 poniżej.

2.   Wybrane towary objęte są gwarancją. Treść gwarancji (dla towarów, które są nią objęte) obejmuje w szczególności obowiązki gwaranta i czas trwania gwarancji; dostępna jest na stronie tutam.pl  i dołączana jest do każdej faktury lub paragonu.

3.    Użytkownik ma prawo do reklamacji towaru na podstawie przepisów o rękojmi lub gwarancji, jeżeli gwarancja została udzielona.

4.    Użytkownik ma także prawo do zgłaszania reklamacji dotyczącej innych usług oraz funkcjonowania Serwisu.

5.    Reklamacje powinny być zgłaszane na piśmie (na adres: TUTAM s.c. ul. Mysłowicka 2; 01-612 Warszawa. z dopiskiem „reklamacja”) lub z wykorzystaniem poczty elektronicznej (na adres: info@tutam.pl).

6.   Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać imię, nazwisko, adres Użytkownika, numer telefonu kontaktowego, wskazanie reklamowanego towaru lub usługi, udokumentowanie, że towar został zakupiony lub usługa została zamówiona z wykorzystaniem Serwisu (np. poprzez podanie numeru rachunku lub faktury, kopii rachunku lub faktury wraz ze wskazaniem, której pozycji reklamacja dotyczy) oraz wskazanie przyczyny reklamacji.

7.   W przypadku reklamacji dotyczących płatności internetowych należy podać także imię i nazwisko lub nazwę właściciela rachunku bankowego, datę płatności, a także nazwę karty płatniczej, nazwę banku i numer rachunku bankowego, z którego wykonywana była płatność. Reklamacje dotyczące płatności internetowych mogą być zgłaszane również do banku realizującego polecenie przelewu.

8.   Sposób rozpatrywania reklamacji: W przypadku reklamacji dotyczących wad towarów TUTAM s.c. może dokonać szczegółowych oględzin towaru na miejscu u Użytkownika, wykonać dokumentację fotograficzną, może pobrać do badań laboratoryjnych próbki z reklamowanej partii towarów, sporządza protokół oględzin. W trakcie rozpatrywania reklamacji TUTAM s.c. może prowadzić dodatkowe ustalenia z Użytkownikiem, sporządzając stosowne notatki.

9.   W przypadku reklamacji dotyczących uszkodzeń w transporcie znajduje zastosowanie procedura określona w § 6 punkty 12 i 13.

10. W przypadku reklamacji dotyczących funkcjonowania Serwisu TUTAM s.c. sprawdza czy Serwis funkcjonuje (lub funkcjonował w okresie, którego dotyczy reklamacja) zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz obowiązującymi przepisami, czy mają (lub miały) miejsce nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu i ewentualnie jakie. Może w tym celu poprosić Użytkownika o dodatkowe informacje.

11.  W przypadku reklamacji dotyczących płatności internetowych, TUTAM s.c. sprawdza czy miały miejsce nieprawidłowości w działaniu systemu płatności internetowych i jakie, w szczególności czy miała miejsce płatność nieautoryzowana, niezrealizowana lub nienależycie zrealizowana. Może w tym celu poprosić Użytkownika o dodatkowe informacje.

12. Na podstawie zgromadzonych informacji i materiałów, a także postanowień niniejszego Regulaminu i przepisów prawa TUTAM s.c. podejmuje decyzję co do uznania lub nieuwzględnienia reklamacji, informując o tym Użytkownika.

13.  W przypadku reklamacji towaru z tytułu rękojmi TUTAM s.c. ustosunkuje się do niej w terminie 14 dni, od daty otrzymania żądania wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo oświadczenia o obniżeniu ceny z określeniem kwoty, o jaką cena ma być obniżona.

14.  Użytkownik, który złożył reklamację, powiadomiony zostanie o wyniku jej rozpatrzenia listem elektronicznym (e-mailem).

15.  Użytkownik ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Może skorzystać w szczególności z procedur mediacyjnych zapewnionych przez Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej lub stałych polubownych sądów konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej. Zasady dostępu do tych procedur znajdują się na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

 

§ 8

Odstąpienie od umowy  

1.   Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy zakupu towaru, w terminie 14 dni, bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2.   Termin do odstąpienia od umowy zakupu towaru wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Użytkownik wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Użytkownika weszła w posiadanie towaru (np. Odbiorca).

3.    Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy o korzystanie z serwisu, o której mowa w § 2 punkt 8, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

4.    Termin do odstąpienia od umowy o korzystanie z serwisu wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy o korzystanie z serwisu.

5.    Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy o wykonanie usług zamówionych poprzez Serwis w terminie 14 dni, bez podania jakiejkolwiek przyczyny, z zastrzeżeniem postanowień punktów 14 i 15 niniejszego paragrafu.

6.   Termin do odstąpienia od umowy o wykonanie usług wygasa po upływie 14 dni od zawarcia umowy.

7.   Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Użytkownik musi poinformować TUTAM s.c. o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia pocztą elektroniczną na adres info@tutam.pl.

8.   Użytkownik może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy znajdującego się w załączniku nr 4 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązek. Może również wypełnić i przesłać formularz odstąpienie od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na stronie internetowej tutam.pl. Jeżeli Użytkownik skorzysta z tej możliwości, TUTAM s.c. prześle mu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (np. pocztą elektroniczną).

9.   Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Użytkownik wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

10. W przypadku odstąpienia od umowy zakupu towaru lub umowy o świadczenie usługi TUTAM s.c. zwraca Użytkownikowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybrania przez Użytkownika sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez TUTAM s.c.), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym TUTAM s.c. został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności TUTAM s.c. dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Użytkownika użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Użytkownik nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. TUTAM s.c. wstrzyma się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

11. Towar należy odesłać lub przekazać niezwłocznie, a w każdym razie nie później, niż 14 dni od dnia, w którym Użytkownik poinformował TUTAM s.c. o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli towar zostanie odesłany przed upływem 14 dni. Towar powinien być w należyty sposób zapakowany i zabezpieczony przed uszkodzeniem (na przykład w sposób zbliżony do tego, w jaki towar był opakowany w trakcie transportu do Użytkownika). W przypadku osobistego odbioru towaru przez Użytkownika, Użytkownik jest zobowiązany do zwrotu towaru do miejsca, w którym go odebrał.

12. Użytkownik ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę zbliżoną do kosztów wysyłki towaru do Użytkownika, jakie wynikają z cennika zamieszczonego na stronie tutam.pl.

13. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności towaru.

14. Jeżeli Użytkownik zażądał rozpoczęcia świadczenia usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zobowiązany jest zapłacić kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której Użytkownik poinformował TUTAM s.c. o odstąpieniu od umowy.

15. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi w odniesieniu do umów:

      a)   w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

      b)    w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

      c)     w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

      d)    o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

§ 9

Zasady zachowania prywatności  

1.   TUTAM s.c. podejmuje czynności zabezpieczające w celu zapewnienia poufności danych przekazywanych przez Użytkowników (zarówno danych osobowych, jak i danych nie będących danymi osobowymi).

2.   Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są z zastosowaniem wymaganych przepisami prawa środków technicznych i organizacyjnych, zapewniających ich ochronę; chronione są przed dostępem osób nieupoważnionych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3.   Aby w pełni korzystać z wszystkich funkcjonalności Serwisu, Użytkownik zobowiązany jest do podania swoich danych osobowych w postaci: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, adresu dostawy (jeśli jest inny, niż adres zamieszkania), adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu, poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych w postaci: imienia i nazwiska, adresu, adresu dostawy (jeśli jest inny, niż adres zamieszkania), adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu, uniemożliwia dokonanie zamówienia.

4.   Dla poprawnego zarejestrowania się w Serwisie, podczas wypełniania formularza rejestracyjnego niezbędne jest złożenie oświadczenia o treści znajdującej się w załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu.

5.   Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem Serwisu jest TUTAM s.c. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Mysłowickiej 2, NIP: 525-237-34-01, REGON 140658001

6.   Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników ma na celu zapewnienie prawidłowego korzystania z usług i funkcjonalności Serwisu.

7.   Dane osobowe Użytkowników nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, chyba że Użytkownik upoważni TUTAM s.c. do ich udostępniania.

8.   Postanowienia punktu 7 nie dotyczą udostępnienia danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu dostawy, numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej przewoźnikom w celu wykonania transportu zamówionego towaru do Użytkownika lub Odbiorcy.

9.   Dane osobowe mogą zostać udostępnione przez TUTAM s.c., gdy obowiązek udostępnienia będzie spoczywał na TUTAM s.c. z mocy obowiązującego prawa.

10.  Użytkownik w każdym momencie ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

11.  Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

12. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich w urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies znajdują się w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.

13.  Podmiotem zamieszczającym w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookie oraz uzyskującym do nich dostęp jest IAI S.A.  

 

§ 10

Prawa autorskie  

1.   Serwis składa się w szczególności z utworów, które są chronione na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631).

2.   Powyższe oznacza w szczególności, ale nie wyłącznie, że treści prezentowane na stronie tutam.pl (w tym logotypy, zdjęcia aranżacyjne wnętrz, zdjęcia produktów, opisy kolekcji) nie mogą być kopiowane, modyfikowane, dystrybuowane, ładowane, wyświetlane, wystawiane ani nadawane w jakiejkolwiek formie i przy użyciu jakichkolwiek środków, w szczególności: elektronicznych, mechanicznych, fotograficznych, rejestrujących, bez pisemnego zezwolenia TUTAM s.c. lub innego podmiotu, któremu przysługują prawa autorskie do danych utworów.

3.   Niedozwolone jest włączanie strony internetowej tutam.pl do jakiejkolwiek innej strony internetowej oraz sklepu internetowego (w tym w szczególności likowanie do strony internetowej tutam.pl), poza stronami internetowymi należącymi do TUTAM s.c.

4.   Ładowanie, wyświetlanie, kopiowanie i przekazywanie zamieszczonych w Serwisie treści może następować wyłącznie w zakresie użytku osobistego, bez ich modyfikacji.

5.   Nazwa Serwisu, jego znak graficzny i wszelkie znaki słowno-graficzne zamieszczone na stronie tutam.pl są chronione na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631) lub są zarejestrowanymi znakami towarowymi i jako takie podlegają ochronie prawnej na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku „Prawo własności przemysłowej” (tekst jednolity: Dz. U. 2003 r. Nr 119 poz. 1117). Dotyczy to także znaków graficznych należących do banków lub przedsiębiorców realizujących usługi płatności lub przelewów on-line.

 

§ 11

Dostępność strony, bezpieczeństwo  

1.   Dokładamy wszelkich starań, aby Serwis był dostępny 24 godziny na dobę.

2.   W celu prawidłowego korzystania z Serwisu i wszystkich jego funkcjonalności niezbędne jest używanie sprzętu spełniającego niżej wymienione wymagania techniczne w zakresie oprogramowania: Firefox 25,0+, Internet Explorer 9.0+, Safari 5.0+, Chrome 28,0 +,Opera 15.0.  

3.   Dla zapewnienia prawidłowego odwzorowania towarów dostępnych w Serwisie, na monitorze urządzenia, za pomocą którego Użytkownik korzysta z Serwisu, niezbędne jest skalibrowanie monitora tego urządzenia zgodnie z instrukcją obsługi monitora.

4.   Korzystanie z Serwisu za pomocą sieci wiąże się z zagrożeniami bezpieczeństwa, w szczególności w postaci ingerencji osób trzecich, w tym ingerencji w transmisję informacji za pomocą sieci, szkodliwego oprogramowania typu malware, spyware, robaki internetowe (worm), wirusy, czy łamania haseł. TUTAM s.c. dokłada należytej staranności w celu prawidłowego zabezpieczenia działania serwisu.

 

§ 12

Zmiany w Regulaminie i w Serwisie  

1.   TUTAM s.c. może zmieniać Regulamin. Zmiany Regulaminu są skuteczne po upływie terminu wskazanego przez TUTAM s.c., nie krótszego, niż jeden miesiąc od momentu poinformowania Użytkownika o zmianie Regulaminu z wykorzystaniem funkcjonalności Serwisu i udostępnienia Użytkownikowi zmienionego Regulaminu.

2.   Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na nowe brzmienie Regulaminu, może we wskazanym w punkcie poprzedzającym terminie wypowiedzieć umowę z TUTAM s.c. w formie pisemnej lub elektronicznej (listem elektronicznym wysłanym na adres: info@tutam.pl lub z wykorzystaniem funkcjonalności konta Użytkownika).

3.   Upływ terminu wypowiedzenia skutkuje rozwiązaniem umowy i brakiem możliwości korzystania z Serwisu w charakterze Użytkownika.

4.   Nie wypowiedzenie umowy w terminie wskazanym w punkcie 2 powyżej oznacza zgodę Użytkownika na zmianę Regulaminu.

 


Załącznik nr 1

Informacja o plikach cookie 

Serwis używa plików cookies i podobnych technologii, aby ułatwić użytkownikowi korzystanie z serwisu oraz w celach statystycznych.

W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies.  

Cookie, tzw. "ciasteczka" to niewielkie pliki tekstowe, wysyłane przez serwer www i zapisywane po stronie użytkownika. Serwis stosuje cookie wydajnościowe - pozwalające na zbieranie informacji o sposobie korzystania z serwisu. Cookies funkcjonalne pozwalają "pamiętać" o ustawieniach użytkownika m.in. podczas wypełniania formularzy. Są to m.in:

- cookies google-analytics.com – statystyki dla witryny tutam.pl

- cookies sesyjne (wygasają po zakończeniu sesji)

W każdej przeglądarce internetowej możliwa jest zmiana ustawień cookies. Poziom ochrony przed cookies można ustawić aż do całkowitego blokowania plików cookies.

Zmian w najbardziej popularnych przeglądarkach można dokonać w następujący sposób: Mozilla Firefox

Z menu przeglądarki wybieramy: Narzędzia > Opcje > Prywatność. Uaktywnić pole Program Firefox: „będzie używał ustawień użytkownika”. O ciasteczkach (cookies) decyduje kliknięcie – bądź nie – w pozycję "Akceptuj ciasteczka".

Internet Explorer  

W menu przeglądarki (prawy górny róg) wybieramy: Narzędzia > Opcje Internetowe > Prywatność, przycisk Witryny. Ustawienia poziomu dokonujemy za pomocą suwaka. Zmianę można zatwierdzić przyciskiem OK.

Google Chrome  

Klikamy na menu (w prawym górnym rogu) w zakładkę Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane. W sekcji „Prywatność” klikamy przycisk Ustawienia treści. W sekcji „Pliki cookies” zmieniamy następujące ustawienia plików cookies:

- Usuwanie plików Cookies

- Domyślne blokowanie plików Cookies

- Domyślne zezwalanie na pliki Cookies

- Domyślne zachowywanie plików cookies i danych stron do zamknięcia przeglądarki

- Określanie wyjątków dla plików cookies z konkretnych witryn lub domen

Opera Z menu przeglądarki wybieramy: Narzędzie > Preferencje > Zaawansowane. O ciasteczkach decyduje zaznaczenie – bądź nie – pozycji Ciasteczka.

Blokowanie plików cookies może uniemożliwiać korzystanie z niektórych funkcji Serwisu.


Załącznik nr 2

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez TUTAM s.c. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Mysłowickiej 2, 01-612 Warszawa, która jest administratorem danych, w celu realizacji zamówień oraz zapewnienia dostępu do usług i informacji oferowanych w Serwisie: administrowania kontem, weryfikacji i przeprowadzania transakcji finansowych związanych z płatnościami dokonywanymi on-line. Dane osobowe mogą być przekazane podmiotom trzecim – firmom kurierskim w celu dostarczenia towaru. Podanie danych jest dobrowolne, ale brak zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych uniemożliwia realizację zamówień. Zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r., o ochronie danych osobowych mam prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania.

 

Załącznik nr 3

Zgoda na przesyłanie Newslettera oraz informacji handlowych  

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od TUTAM s.c., z siedzibą w Warszawie (01-612 Warszawa), przy ul. Mysłowickiej 2, NIP 525-237-34-01, REGON 140658001, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na podany przeze mnie adres poczty elektronicznej, Newslettera zawierającego informacje handlowe w postaci dostępnych w Serwisie towarów, usług, nowości, promocji, kampanii marketingowych lub innych informacji o produktach lub usługach.


Załącznik nr 4

WZÓR FORMULARZA ODSTAPIENIA OD UMOWY

(Formularz ten należy wypełni i odesłać tylko  przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat:

TUTAM s.c.

ul. Mysłowicka 2

01-612 Warszawa

Adres e-mail: zamowienia@tutam.pl 

 

Ja/My* niniejszym informuję/informujemy* o moim/naszym* odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy.

 

Nr faktury/paragonu

Nazwa produktu podlegająca zwrotowi

Ilość

 

 

 

 

 

 

 

 

- nr zamówienia: ………………………………………………………………………………….

- data odbioru towaru: …………………………………………………………………………

- imię i nazwisko konsumenta (osoby zamawiającej towar): ……………………………………………………………………….

- adres dostawy: ...............................................………………………………………………………………………………

- proszę o zwrot kwoty w wysokości: …………………………………………………………………………………………………………….

- kwotę proszę przekazać:

                        - przekazem pocztowym na adres: ……………………………………………………………………………………….

                        - przelewem na rachunek bankowy o numerze:….……………………………………………………………….

 

 

 ……………………………………..............

Podpis konsumenta(-ów)

 

 

Data…………………………………

pixel